Aanmeldprocedure onderwijsgedeelte

Aanmeldprocedure onderwijsgedeelte 

Het onderwijsgedeelte van kc BuitenRijck hanteert onderstaande aanmeldprocedure. Met deze aanmeldprocedure voldoen wij aan de wet- en regelgeving en zijn wij naar ouders transparant hoe wij omgaan met aanmeldingen van leerlingen. U kunt uw kind bij ons aanmelden in de aanmeldperiode waarin uw kind 3 jaar wordt. 

Beschikbare plaatsen 

Indien wij beschikbare onderwijsplekken hebben, zullen wij dit publiceren op onze homepagina onder de rubriek Nieuws.   

Aanmelden 

U kunt uw kind bij ons aanmelden in de aanmeldperiode waarin uw kind 3 jaar wordt. Hiervoor dient u ons aanmeldformulier te downloaden en voor de sluitingsdatum van de betreffende aanmeldperiode te sturen naar aanmelden@kcbuitenrijck.nl. U kunt uw kind maximaal één keer aanmelden voor ons onderwijsgedeelte. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden voor een volgende aanmeldperiode. Wij hanteren geen wachtlijst. 

De aanmeldperioden zijn als volgt vastgesteld: 

  • Aanmeldperiode juni 2023 t/m september 2023 – Sluitingsdatum 30 september 2023
  • Aanmeldperiode oktober 2023 t/m januari 2024 – Sluitingsdatum: 31 januari 2024
  • Aanmeldperiode februari 2024 t/m mei 2024 – Sluitingsdatum: 31 mei 2024
  • Aanmeldperiode juni 2024 t/m september 2024 – Sluitingsdatum 30 september 2024

Wij zullen per schooljaar de hierboven vermelde aanmeldperioden aanpassen. 

Alle aanmeldingen die wij ontvangen binnen een aanmeldperiode gelden als gelijktijdig. U ontvangt, binnen vier schoolweken (uitgezonderd vakanties) na de sluitingsdatum van de betreffende aanmeldperiode, van ons bericht of uw kind wel/niet geplaatst is. 

Voorbeeld: 
Uw kind wordt op 3 juni 2023 drie jaar. U heeft tot uiterlijk 30 september 2023 de tijd om uw kind bij ons aan te melden. Van de administratie ontvangt u een bevestiging van aanmelding en u ontvangt uiterlijk eind juni/begin juli van ons bericht of wij uw kind kunnen plaatsen. 

Aantal kindplaatsen 

Wij verdelen alle kindplaatsen evenwichtig over de vier bovengenoemde aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan onze voorrangsregels. 

Voorrangsregels 

Bij het inschrijven van leerlingen houden wij rekening met voorrangsregels. Vanwege de inhoudelijke samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijsgedeelte van ons kindcentrum krijgen, naast broertjes en zusjes, ook kinderen voorrang die minimaal één jaar, vanaf 3 jaar tot de leeftijd van 4 jaar, ingeschreven zijn bij het kinderdagverblijfgedeelte van ons kindcentrum.  

Onze voorrangsregels zijn: 

  1. Broertjes of zusjes van leerlingen die reeds onderwijs volgen op kc BuitenRijck.  
  2. Kinderen die ingeschreven zijn op het kinderdagverblijf van kc BuitenRijck vanaf de derde verjaardag tot de leeftijd van 4 jaar. 

Kindcentrum BuitenRijck bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan één van de twee voorrangsregels, dan krijgt u voorrang bij aanmelding op het onderwijsgedeelte van ons kindcentrum.

Wij behandelen de aanmeldingen per aanmeldperiode als volgt: Na het plaatsen van de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 1 en 2, plaatsen wij bij beschikbare onderwijsplekken de overige aangemelde kinderen. Zijn er meer aanmeldingen dan kindplaatsen, dan vindt loting plaats in aanwezigheid van minimaal twee leden van onze medezeggenschapsraad. Indien er meer kinderen met voorrang worden aangemeld dan dat er kindplaatsen zijn in de betreffende aanmeldperiode, dan kan het voorkomen dat ook onder de kinderen die voldoen aan een voorrangsregel loting plaatsvindt. Voldoen aan een voorrangsregel betekent dus niet dat uw kind automatisch geplaatst wordt! 

Kennisgevingsformulier 

Is er een broertje/zusje geboren van een leerling die reeds geplaatst is op het onderwijsgedeelte van kc BuitenRijck of zit uw kind zit bij ons op het kinderdagopvanggedeelte, vult u dan een kennisgevingsformulier in om aan te geven dat u interesse heeft in een toekomstige onderwijsplek. Het indienen van een kennisgevingsformulier is geen officiële aanmelding. U dient uw kind aan te melden middels het aanmeldformulier (zie link hierboven onder het kopje 'Aanmelden') in de aanmeldperiode waarin uw kind 3 jaar wordt. Het kennisgevingsformulier kunt u opvragen bij onze administratie via falbanese@kcbuitenrijck.nl. 

Passend onderwijs 

Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, nemen wij extra tijd (10 weken) om te onderzoeken of wij voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Als wij dat niet zelf kunnen bieden, dan gaan wij in overleg met u op zoek naar een andere school die beter bij uw kind past. 

Wennen geplaatste nieuwe leerlingen 

Drie tot vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op voor het maken van een wenafspraak. Uw kind maakt dan kennis met de leerkracht en met de andere kinderen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw kind twee dagdelen te laten wennen in groep 1/2. Voor leerlingen vanaf groep 3 plannen wij één hele schooldag in.

Uitzonderingen: 

Kinderen die in december 4 jaar worden starten, in verband met de drukke decembermaand, direct na de kerstvakantie in januari bij ons op school. Om deze reden is het ook niet mogelijk om te komen wennen in de maand december. U kunt wel in samenspraak met de leerkracht van uw kind besluiten om uw kind in de eerste week na de kerstvakantie halve dagen te laten starten in plaats van direct hele dagen.

Kinderen die in juni, juli of augustus 4 jaar worden, starten bij ons in het nieuwe schooljaar. Dit is in augustus/september van dat jaar. Er is voor deze leerlingen helaas geen wenmoment mogelijk aan het einde van het schooljaar, vanwege wijzigingen in de groepssamenstelling.

Voor kinderen die in de eerste week na de zomervakantie jarig zijn bestaat de mogelijkheid om eerst halve dagen te starten in de eerste startweek. Dit gaat in overleg met de leerkracht.

Tot slot organiseren wij, op de laatste vrijdag in de laatste week van de zomervakantie, een inloopmiddag om alle (nieuwe) leerlingen de mogelijkheid te geven alvast kennis te maken met de nieuwe leerkracht en zijn/haar groep.