AVG


Home  >  Ouders  >  AVG

Privacy reglement Lucas Onderwijs

Protocol Sociale media Lucas Onderwijs

Rijswijk, 25 mei 2018

Betreft: AVG

Beste ouders, verzorgers,

Graag willen wij u informeren over hoe het onderwijsgedeelte van kindcentrum BuitenRijck zich de afgelopen maanden heeft voorbereid op de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vandaag, op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Privacy moet volgens de AVG een belangrijke plaats krijgen en houden in organisaties.

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leerlingen en hun privacy is voor ons als kindcentrum altijd al heel belangrijk geweest. Desalniettemin heeft de nieuwe wetgeving ook op ons kindcentrum op onderdelen tot aanpassingen geleid. Zo zijn onze bestaande protocollen en reglementen aangepast aan de nieuwe wetgeving. Op ons kindcentrum is een privacyreglement van toepassing, dat te vinden is op onze website. Hierin worden onder andere de doelen en grondslag van verwerking van persoonsgegevens beschreven alsook wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Tevens kunt u op de site het protocol Sociale Media vinden. Een andere aanpassing is dat voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van het kindcentrum begin volgend schooljaar vooraf toestemming aan u zal worden gevraagd. U als ouder/verzorger mag altijd later besluiten om die toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven instemming in te trekken. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze wijzigingen aan de administratie.           

Om te voldoen aan de wetgeving is een stappenplan gevolgd dat is opgesteld en begeleid door Lucas Onderwijs. De afgelopen maanden hebben we met ons team de impact van de nieuwe wetgeving besproken en zijn er door Lucas Onderwijs speciale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor administratief medewerkers en ICT-personeel. Lucas Onderwijs heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die vanuit een onafhankelijke positie een toezichthoudende rol heeft op een juiste invulling en uitwerking van de nieuwe privacywetgeving. Op de website van Lucas Onderwijs zijn de contactgegevens van de FG te vinden.

Leerlinggegevens

Het kindcentrum heeft leerlinggegevens nodig om goed onderwijs te kunnen geven en de begeleiding daarop te kunnen afstemmen. Ook worden gegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van het kindcentrum. De meeste leerlinggegevens komen van u als ouder/verzorger (zoals bij de inschrijving op het onderwijsgedeelte), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (denk aan dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt middels verwerkersovereenkomsten over het gebruik van de gegevens die ze van ons krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor de applicatie bedoeld is.

De leerlinggegevens worden op het kindcentrum opgeslagen in het digitale administratiesysteem Esis en leerlingvolgsysteem Kijk!. Ook worden gegevens vastgelegd in Basispoort en MijnRapportfolio. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de leerlinggegevens is beperkt tot medewerkers van ons kindcentrum, voor wie de informatie relevant is.

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daarover vooraf toestemming gevraagd aan u als ouder/verzorger, tenzij die uitwisseling al geborgd is op grond van de wet.

U als ouder/verzorger heeft het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met André Lourens, de directeur.

Binnen de open en veilige gemeenschap die we als kindcentrum willen zijn, blijven we ook na 25 mei ons inzetten om de nieuwe wetgeving zorgvuldig toe te passen.

Met vriendelijke groet
namens het team van KC BuitenRijck,

André Lourens
directeur