Medezeggenschap


Home  >  Ouders  >  Medezeggenschap

Het opvoeden en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Regelmatige contacten en een goede communicatie vinden wij dan ook erg belangrijk. De betrokkenheid van ouders bij de kinderen en het kindcentrum heeft een positieve uitwerking op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

Ouderparticipatie, Medezeggenschapsraad, Oudercommissie en Ouderraad

Samen met u zetten we ons in voor alle kinderen. Ook willen we graag dat ouders meedenken over het beleid van het kindcentrum.

Aan ons kindcentrum zijn een Medezeggenschapsraad (MR), een Oudercommissie (OC) en een Ouderraad (OR) verbonden. Sinds schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart om de MR en OC meer samen te voegen. Zo is de Kindcentrumraad in het leven geroepen.

Doelen van de KC Raad
De algemene taken en bevoegdheden van de MR en OC zijn beschreven in de afzonderlijke reglementen van beide raden. De doelen van de KC Raad typeren wij als volgt:
• Het integraal benaderen van vraagstukken;
• Het bevorderen van de integrale cultuur;
• Het bevorderen van integraal beleid;
• Het beslechten van de kloof tussen onderwijs en opvang;
• Het efficiënt inzetten van ouders;
• Het voorkomen van dubbele overlegvoering door de directie

Contact

Heeft u vragen aan de MR, OC of OR? Of zijn er onderwerpen die u graag besproken ziet in een van de vergaderingen, stuur dan een mail naar:

Medezeggenschapsraad (onderwijs): mr@kcbuitenrijck.nl
Ouderraad (onderwijs): or@kcbuitenrijck.nl
Oudercommissie (kinderopvang): oc@kcbuitenrijck.nl

Natuurlijk kunt u de ouders ook in het kindcentrum aanspreken.

Medezeggenschapsraad

Ouders willen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen in een goed opvoedingsklimaat. Voor ouders en leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Daarom heeft de wetgever bepaald dat de school een Medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR vergadert een paar keer per jaar. De oudergeleding laat zich voeden door haar achterban, dit zijn de ouders en de Ouderraad. De personeelsgeleding laat zich voeden door het team (onderwijsgevenden en niet-onderwijsgevenden), bijvoorbeeld door de teamvergaderingen.

Download hier het MR-regelement


Wat doet de MR?

De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht. Elk besluit dat de directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De MR streeft ernaar om ouders zoveel mogelijk te informeren. De notulen van de vergaderingen vindt u op deze website.

Contact: mr@kcbuitenrijck.nl

MR-leden

In schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit de volgende leden:

 • Esther Gomes Vale Viga (voorzitter)
 • Sandra Pietersma
 • Esther Mol
 • Malissa Uiterloo-Langerak - moeder van Eugelie (groep 5) en Beau-Amie (peuters; vanaf november groep 1-2a).
 • Max van den Boogaard (secretaris) – vader van Loïs (groep 4) en Jill (groep 2)

Notulen

Notulen schooljaar 2017-2018
Jaarverslag 2017-2018
Notulen1 Kindcentrumraad 11 september 2017
Notulen2 Kindcentrumraad 15 december 2017
Notulen3 Kindcentrumraad 26 maart 2018
Notulen MR 9 oktober 2017
Notulen MR 26 maart 2018
Notulen MR 28 mei 2018
 

Notulen schooljaar 2016-2017

Jaarverslag 2016-2017
Notulen4 27 maart 2017
Notulen3 30 januari 2017
Notulen2 21 november 2016
Notulen1 3 oktober 2016

Notulen schooljaar 2015-2016

Notulen 10 maart 2016
Notulen 12 november 2015
Notulen 17 september 2015

Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) vertegenwoordigt alle ouders van kinderen van de kinderopvang. De taken en bevoegdheden van de OC zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en het OC-reglement.

Wat doet de Oudercommissie?
De OC overlegt regelmatig met de clustermanager unitleider/verantwoordelijke kinderopvang en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De OC praat mee over alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de kinderopvang, bijvoorbeeld over: 

 • het pedagogisch plan van aanpak 
 • de Risico-Inventarisatie en Evaluatie Gezondheid en Veiligheid 
 • resultaten van de Verbetermeter (klanttevredenheid). 

Verder helpt de oudercommissie regelmatig om bijzondere activiteiten en festiviteiten voor de kinderen te organiseren. De OC kan met eventuele klachten terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Door samen goede ideeën te ontwikkelen en krachten te bundelen kunnen er mooie resultaten geboekt worden. De OC hoopt dat andere ouders hun ervaringen en suggesties met de OC willen delen. Met deze gezamenlijke inspanning kan de OC bijdragen aan een professionele, veilige maar bovenal een fijne plek waar kinderen zich thuis voelen.Vragen en suggesties van ouders zijn welkom!

Contact: oc@kcbuitenrijck

OC-leden

Voorzitter: 
Secretaris:
OC-lid: Maaike van Meeuwen
OC-lid: Kim de Vries

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bevordert het contact tussen ouders en het schoolteam. De OR is een enthousiaste groep ouders die zelfstandig organiseert en het team helpt bij het organiseren van de vele leuke activiteiten. Voor de verschillende activiteiten worden werkgroepen gevormd waarbij ook regelmatig de hulp van de andere ouders wordt gevraagd.

Wat doet de Ouderraad?
De OR zet zich in voor de verkeersveiligheid rondom de school, organiseert mede de Kerst-, Paas en Sinterklaasfeesten, gaat mee met excursies en schoolreisjes, regelt de schoolfotograaf, etc. 

Contact: or@kcbuitenrijck.nl

Verslagen

Jaarverslag OR 2017-2018
Jaarverslag OR 2016-2017

OR-leden

 • Leerkrachten Kim van Paassen en Larissa Postma voegen zich als teamlid toe aan de OR
 • Rinske Daniëls (voorzitter) –  moeder van Esther (groep 3) en Simon (groep 5)
 • Karima Schouwstra (plaatsvervangend voorzitter) – moeder van Kai (groep 3)
 • Adriëlla Lodder (penningmeester) – moeder van Josephine (groep 6) en Robin (groep 3)
 • Daniëlla van der Kamp (secretaris) – moeder van Noah (groep 6)
 • Chantal Cilon – moeder van Levi (groep 6) en Jill (groep 0/1)
 • Francis Heidenreich - moeder van Tygo (groep 3) en Sterre (groep 7)