Ouderparticipatie


Home  >  Ouders  >  Ouderparticipatie

Het opvoeden en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Regelmatige contacten en een goede communicatie vinden wij dan ook erg belangrijk. De betrokkenheid van ouders bij de kinderen en het kindcentrum heeft een positieve uitwerking op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Samen met u zetten we ons in voor alle kinderen. Daarnaast willen we graag dat ouders meedenken over het beleid van het kindcentrum.

Aan ons kindcentrum zijn een Medezeggenschapsraad (MR), Oudercommissie (OC) en Ouderraad (OR) verbonden.De Kindcentrumraad verbindt de MR en OC.  

Kindcentrumraad

De algemene taken en bevoegdheden van de MR en OC zijn beschreven in de afzonderlijke reglementen van beide raden. De doelen van de Kindcentrumraad:


• Het integraal benaderen van vraagstukken
• Het bevorderen van de integrale cultuur
• Het bevorderen van integraal beleid
• Het beslechten van de kloof tussen onderwijs en kinderopvang
• Het efficiënt inzetten van ouders
• Het voorkomen van dubbele overlegvoering door de directie.

Contact

Heeft u vragen? Of zijn er onderwerpen die u graag besproken ziet in een van de vergaderingen, stuur dan een mail naar:

Natuurlijk kunt u de ouders ook in het kindcentrum aanspreken.

Medezeggenschapsraad

Ouders willen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen in een goed opvoedingsklimaat. Voor ouders en leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Daarom heeft de wetgever bepaald dat de school een Medezeggenschapsraad moet hebben. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden en vergadert een paar keer per jaar. De oudergeleding laat zich voeden door haar achterban, dit zijn de ouders en de Ouderraad. De personeelsgeleding laat zich voeden door het team (onderwijsgevenden en niet-onderwijsgevenden), bijvoorbeeld door de teamvergaderingen.

Download hier het MR-regelement

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht. Elk besluit dat de directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De MR streeft ernaar om ouders zoveel mogelijk te informeren. De notulen van de vergaderingen vindt u op deze website.

Contact: mr@kcbuitenrijck.nl
MR-leden

In schooljaar 2019-2020 bestaat de MR uit de volgende leden:

 • Esther Mol (voorzitter)
 • Sandra Pietersma
 • Malissa Uiterloo-Langerak - moeder van Eugelie (groep 6) en Beau-Amie (groep 1-2a).
 • Marjan de Smit - moeder van Finn (groep 4b), Roan (groep 1/2b) en Orianna (groep 1/2d)


Notulen

Notulen zijn op te vragen via mr@kcbuitenrijck.nl

Oudercommissie

De Oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van kinderen van de kinderopvang. De taken en bevoegdheden van de OC zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en het OC-reglement.

Wat doet de Oudercommissie?

De OC overlegt regelmatig met de unitleider/verantwoordelijke kinderopvang en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De OC praat mee over alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de kinderopvang, bijvoorbeeld over: 

 • het pedagogisch plan van aanpak 
 • de Risico-Inventarisatie en Evaluatie Gezondheid en Veiligheid 
 • resultaten van de Verbetermeter (klanttevredenheid). 

Verder helpt de OC regelmatig om bijzondere activiteiten en festiviteiten voor de kinderen te organiseren. De OC kan met eventuele klachten terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Door samen goede ideeën te ontwikkelen en krachten te bundelen kunnen er mooie resultaten geboekt worden. De OC hoopt dat andere ouders hun ervaringen en suggesties met de OC willen delen. Met deze gezamenlijke inspanning kan de OC bijdragen aan een professionele, veilige maar bovenal een fijne plek waar kinderen zich thuis voelen.Vragen en suggesties van ouders zijn welkom!

Contact: oc@kcbuitenrijck

Oudercommissie KC BuitenRijck

OC-leden

(op do foto van links naar rechts; eerst onderste rij dan boven)

 • Marcella Bakker - moeder van Noëlle en Romee, beiden in Schildpadjes
 • Darshana Kalloe - moeder van Liyan, Schildpadjes op KDV
 • Maaike van Meeuwen - moeder van Floran, BSO Slangen en Yarick, KDV Salamanders
 • Kim de Vries - moeder van Mylo, BSO Leguanen (groep 5), Bodi, BSO Varanen (groep 2/3) en Niven, KDV Schildpadjes
 • Arjan Lovink - vader van Sophie en Lize, beiden in Kameleons (KDV)
 • Robbert van Bronswijk - vader van Rens, KDV Salamanders en Robin BSO, Krokodillen (en groep 1A).

Ouderraad

De Ouderraad bevordert het contact tussen ouders en het schoolteam. De OR is een enthousiaste groep ouders die zelfstandig organiseert en het team helpt bij het organiseren van de vele leuke activiteiten. Voor de verschillende activiteiten worden werkgroepen gevormd waarbij ook regelmatig de hulp van de andere ouders wordt gevraagd.

Wat doet de Ouderraad?

De OR zet zich in voor de verkeersveiligheid rondom het kindcentrum, organiseert mede de Kerst-, Paas en Sinterklaasfeesten, gaat mee met excursies en schoolreisjes, regelt de schoolfotograaf, etc. 

Contact: or@kcbuitenrijck.nl
OR-leden
 • Leerkrachten Kim van Paassen en Larissa Postma voegen zich als teamlid toe aan de OR
 • Chantal Cilon (voorzitter) – moeder van Levi (groep 7) en Jill (groep 1/2d)
 • Karima Schouwstra (plaatsvervangend voorzitter) – moeder van Kai (groep 4a)
 • Daniëlla van der Kamp (secretaris) – moeder van Noah (groep 7)
 • Francis Heidenreich - moeder van Tygo (groep 4b) en Sterre (groep 8)
 • Iris Draaisma - moeder Bob (groep 1/2b)
 • Ellen van Adrichem - moeder Lieke (groep 1/2b)
 • Marike van Dijk - moeder Robin (groep 4a) en Daniek (groep 1/2d)
 • Jessica Smaal -  moeder Hailey (groep 8)
 • Alex Drop (penningmeester) - vader van Vince en Ben (groep 5)
 • Farzana Ishaak (penningmeester) - moeder van Adam (groep 3).