Aanmeldprocedure onderwijsgedeelte

Aanmeldprocedure onderwijsgedeelte

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een nieuwe aanmeldprocedure voor het onderwijsgedeelte van kindcentrum BuitenRijck. Met deze nieuwe aanmeldprocedure willen we voldoen aan de wet- en regelgeving en aan ouders nog beter transparant maken hoe we omgaan met aanmeldingen van leerlingen.

Beschikbare plaatsen

Vanwege gedane toezeggingen vanuit het vorige toelatingsbeleid, kunnen wij helaas geen nieuwe leerlingen plaatsen tot en met december 2020 in de onder- en middenbouw. Tot die tijd vermelden wij geen aanmeldperioden. De aanmeldperioden zullen wij vanaf januari 2021 tot en met einde schooljaar vermelden op onze website. Vanaf schooljaar 2021-2022 kunt u de aanmeldperioden jaarlijks terugvinden in onze kindcentrumgids en op onze website.

Uw kind is geboren voor 1 januari 2017
Deze aanmeldingen kunnen wij niet in behandeling nemen om bovengenoemde reden.

Uw kind is geboren na 1 januari 2017
U kunt uw kind aanmelden in een aanmeldperiode nadat uw kind 3 jaar is geworden, dus vanaf januari 2021. Aanmeldingen voordat uw kind 3 jaar is, nemen wij niet in behandeling. Deze aanmeldformulieren worden vanwege privacyredenen vernietigd.

Aantal kindplaatsen en aanmeldperioden

Alle kindplaatsen verdelen we evenwichtig over vier aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan de voorrangsregels.

U kunt uw kind aanmelden, vanaf de leeftijd van 3 jaar, in één van onze vier aanmeldperioden. Dit doet u met ons aanmeldformulier dat u kunt vinden op onze website www.kcbuitenrijck.nl. U kunt uw kind maximaal één keer aanmelden op ons onderwijsgedeelte. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden voor een volgende aanmeldperiode.

Het aantal beschikbare kindplaatsen per aanmeldperiode en de data van de vier aanmeldperioden vindt u vanaf schooljaar 2020 - 2021 jaarlijks in onze kindcentrumgids en op onze website. Alle aanmeldingen die wij ontvangen binnen een aanmeldperiode gelden als gelijktijdig. Als er minder aanmeldingen zijn dan kindplaatsen in een aanmeldperiode, dan voegen wij de overblijvende plaatsen toe aan de aanmeldperiode daarna.

Binnen 6 weken na afloop van een aanmeldperiode ontvangt u van ons bericht of wij uw kind kunnen plaatsen of niet.

Aanmelden bij ons voordat uw kind 3 jaar is, is niet mogelijk.

Voorrangsregels

Bij het inschrijven van leerlingen houden we rekening met voorrangsregels. Vanwege de inhoudelijke samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijsgedeelte van ons kindcentrum krijgen, naast broertjes en zusjes, ook kinderen voorrang die vanaf 3 jaar tot en met 4 jaar ingeschreven zijn bij het kinderdagverblijfgedeelte van ons kindcentrum. Onze voorrangsregels zijn:

  1. Broertjes of zusjes van leerlingen die reeds op KC BuitenRijck onderwijs volgen.
    Het gaat dus om broertjes en zusjes van leerlingen die vanaf 4 jaar zijn ingeschreven op ons kindcentrum.
  2. Kinderen die ingeschreven zijn op het kinderdagverblijf van KC BuitenRijck, vanaf de leeftijd van 3 jaar tot en met de leeftijd van 4 jaar.

Kindcentrum BuitenRijck bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan één van de twee voorrangsregel(s), dan krijgt u voorrang bij inschrijving in het onderwijsgedeelte van ons kindcentrum.

Wij behandelen de aanmeldingen per aanmeldperiode als volgt. Eerst plaatsen wij de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 1, daarna de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 2. Daarna plaatsen wij de overige aanmeldingen. Zijn er meer aanmeldingen dan kindplaatsen, dan vindt loting plaats in aanwezigheid van minimaal twee leden van onze medezeggenschapsraad. Indien er meer kinderen met voorrang worden aangemeld dan dat er kindplaatsen zijn in de betreffende periode, dan kan het voorkomen dat ook onder de kinderen die voldoen aan een voorrangsregel loting plaatsvindt. Voldoen aan een voorrangsregel betekent dus niet dat uw kind automatisch geplaatst wordt!

Inschrijven

Met de ouders van kinderen die wij kunnen plaatsen maken wij een afspraak voor inschrijving. Wij willen dan ook graag bijzonderheden van uw kind weten, zodat wij daarmee rekening kunnen houden in ons onderwijs. Als u de inschrijving ondertekend heeft, dan weet u dat uw kind het volgende schooljaar een onderwijsplek heeft op ons kindcentrum. De aangeboden onderwijsplek vervalt 4 weken na dagtekening van bericht over plaatsing, indien de inschrijving dan nog niet heeft plaatsgevonden.

Belangrijke informatie

Om voor alle kinderen en ouders zo eerlijk en zorgvuldig mogelijk onze toelatingsprocedure te kunnen uitvoeren, willen wij u vragen om:

  • Uw kind aan te melden in de eerste aanmeldperiode nadat uw kind 3 jaar geworden is.
  • Een kennisgevingsformulier in te vullen als er een broertje of zusje geboren wordt, omdat deze kinderen voorrang krijgen op ons kindcentrum. Als wij vroegtijdig een kennisgevingsformulier hebben ontvangen, dan kunnen wij rekening houden met de komst van het broertje of zusje. Het kennisgevingsformulier kunt u ophalen bij de administratie. Invullen van dit formulier is geen officiële aanmelding. Nadat het broertje of zusje 3 jaar is geworden, moet u uw kind aanmelden middels een aanmeldformulier in één van de aanmeldperioden.

Als er sprake is van meer aanmeldingen dan kindplaatsen, dan worden de uitgelote kinderen op een reservelijst geplaatst totdat zij 4 jaar oud zijn. Indien er een plaats vrijkomt, bijvoorbeeld doordat een ingelote leerling (onverwacht) verhuist, dan vindt loting plaats onder de kinderen uit dezelfde aanmeldperiode op de reservelijst.

Reservelijst

Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is en er geen plek beschikbaar is op KC BuitenRijck, zullen wij u niet actief benaderen wanneer er een plek is vrijgekomen in het betreffende leerjaar. Wij publiceren op onze website als er in de loop van de tijd plaatsen vrijkomen in één van de groepen.

Passend onderwijs

Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, nemen wij extra tijd (10 weken) om te onderzoeken of wij voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Als wij dat niet zelf kunnen bieden, dan gaan wij in overleg met u op zoek naar een andere school die beter bij uw kind past.

Wennen geplaatste nieuwe leerlingen

Drie tot vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zal er contact worden opgenomen door de leerkracht voor het maken van een wenafspraak.

Het kind kan dan kennismaken met de leerkracht en met de andere kinderen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw kind twee dagdelen te laten wennen in groep 1/2. Voor leerlingen vanaf groep 3 plannen wij één hele schooldag in.

Kinderen die in december 4 jaar worden zullen in januari, direct na de kerstvakantie, starten. In de decembermaand is het niet mogelijk om te komen wennen bij ons op school.

Kinderen die in juni, juli of augustus 4 jaar worden, zullen in het nieuwe schooljaar starten. Dit is in augustus/september van dat jaar. Er is voor deze leerlingen geen wenmoment mogelijk aan het einde van het schooljaar, vanwege wijzigingen in de groepssamenstelling.
Wij bieden alle (nieuwe) leerlingen de mogelijkheid om aan het begin van het schooljaar alvast kennis te maken met de nieuwe leerkracht en zijn/haar klas tijdens de inloopmiddag.