Aanmeldprocedure onderwijsgedeelte

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een nieuwe aanmeldprocedure voor het onderwijsgedeelte van kindcentrum BuitenRijck. Met deze nieuwe aanmeldprocedure willen we voldoen aan de wet- en regelgeving en aan ouders nog beter transparant maken hoe we omgaan met aanmeldingen van leerlingen. U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Beschikbare plaatsen tot en met december 2020

Vanwege gedane toezeggingen vanuit het vorige toelatingsbeleid, kunnen wij helaas geen nieuwe leerlingen plaatsen tot en met december 2020 in de groepen 1 t/m 6.

 • Uw kind is geboren voor 1 januari 2017
  Deze aanmeldingen kunnen wij niet in behandeling nemen
  om bovengenoemde reden. Wij zullen deze aanmeldformulieren vanwege privacyredenen vernietigen.

 • Uw kind is geboren na 1 januari 2017
  U kunt uw kind aanmelden in de aanmeldperiode waarin uw kind 3 jaar is geworden.
Nieuwe werkwijze met ingang van januari 2020

U kunt uw kind aanmelden, vanaf de leeftijd van 3 jaar, in één van onze drie aanmeldperioden. Hiervoor kunt u ons aanmeldformulier downloaden. U kunt uw kind maximaal één keer aanmelden op ons onderwijsgedeelte binnen de aanmeldperiode waarin uw kind 3 jaar wordt. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden voor een volgende aanmeldperiode.

De aanmeldperioden zijn als volgt vastgesteld:

 • Aanmeldperiode mei 2020 t/m augustus 2020 - Sluitingsdatum: 31 augustus 2020
 • Aanmeldperiode september 2020 t/m januari 2021 - Sluitingsdatum: 31 januari 2021
 • Aanmeldperiode februari t/m mei 2021 - Sluitingsdatum: 31 mei 2021.

Na de sluitingsdatum van de betreffende aanmeldperiode ontvangt u binnen vier werkweken van ons bericht. 

Wij zullen per jaar de bovengenoemde data aanpassen op onze website.

Voorbeeld:
Uw kind wordt op 3 februari 2020 drie jaar. U heeft tot uiterlijk 30 april de tijd om uw kind bij ons aan te melden. U ontvangt binnen vier werkweken na afloop van de sluitingsdatum van ons bericht of wij een onderwijsplek voor uw kind hebben zodra uw kind 4 jaar is.

Aantal kindplaatsen

Wij verdelen alle kindplaatsen evenwichtig over bovengenoemde drie aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan onze voorrangsregels.

Het aantal beschikbare kindplaatsen per aanmeldperiode zullen wij te zijner tijd vermelden onder deze rubriek. 

Voorrangsregels

Bij het inschrijven van leerlingen houden wij rekening met voorrangsregels. Vanwege de inhoudelijke samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijsgedeelte van ons kindcentrum krijgen, naast broertjes en zusjes, ook kinderen voorrang die vanaf 3 jaar tot de leeftijd van 4 jaar ingeschreven zijn bij het kinderdagverblijfgedeelte van ons kindcentrum. Onze voorrangsregels zijn:

 1. Broertjes of zusjes van leerlingen die reeds op KC BuitenRijck onderwijs volgen.
  Het gaat om broertjes en zusjes van leerlingen die vanaf 4 jaar zijn ingeschreven op ons kindcentrum.
 2. Kinderen die ingeschreven zijn op het kinderdagverblijf van KC BuitenRijck, vanaf de leeftijd van 3 jaar tot de leeftijd van 4 jaar.

Kindcentrum BuitenRijck bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan één van de twee voorrangsregels, dan krijgt u voorrang bij inschrijving op het onderwijsgedeelte van ons kindcentrum.

Wij behandelen de aanmeldingen per aanmeldperiode als volgt. Eerst plaatsen wij de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 1, daarna de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 2. Daarna plaatsen wij de overige aanmeldingen. Zijn er meer aanmeldingen dan kindplaatsen, dan vindt loting plaats in aanwezigheid van minimaal twee leden van onze medezeggenschapsraad. Indien er meer kinderen met voorrang worden aangemeld dan dat er kindplaatsen zijn in de betreffende aanmeldperiode, dan kan het voorkomen dat ook onder de kinderen die voldoen aan een voorrangsregel loting plaatsvindt. Voldoen aan een voorrangsregel betekent dus niet dat uw kind automatisch geplaatst wordt!

Inschrijven

Met de ouders van kinderen die wij kunnen plaatsen maken wij een afspraak voor inschrijving. Wij willen dan ook graag bijzonderheden van uw kind weten, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Als u de inschrijving ondertekend heeft, dan weet u dat uw kind het volgende schooljaar een onderwijsplek heeft op ons kindcentrum. De aangeboden onderwijsplek vervalt 4 weken na dagtekening van bericht over plaatsing, indien de inschrijving dan nog niet heeft plaatsgevonden.

Belangrijke informatie

Om voor alle kinderen en ouders zo eerlijk en zorgvuldig mogelijk onze toelatingsprocedure te kunnen uitvoeren, willen wij u vragen om:

 • Uw kind aan te melden in de aanmeldperiode waarin uw kind 3 jaar geworden is.
 • Een kennisgevingsformulier in te vullen als er een broertje of zusje geboren wordt, omdat deze kinderen voorrang krijgen op ons kindcentrum. Als wij vroegtijdig een kennisgevingsformulier hebben ontvangen, dan kunnen wij rekening houden met de komst van het broertje of zusje. Het kennisgevingsformulier kunt u ophalen bij de administratie. Invullen van dit formulier is geen officiële aanmelding. Nadat het broertje of zusje 3 jaar is geworden, moet u uw kind aanmelden middels een aanmeldformulier in één van de aanmeldperioden.
Passend onderwijs

Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, nemen wij extra tijd (10 weken) om te onderzoeken of wij voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Als wij dat niet zelf kunnen bieden, dan gaan wij in overleg met u op zoek naar een andere school die beter bij uw kind past.

Wennen geplaatste nieuwe leerlingen

Drie tot vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op voor het maken van een wenafspraak.

Het kind kan dan kennismaken met de leerkracht en met de andere kinderen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw kind twee dagdelen te laten wennen in groep 1/2. Voor leerlingen vanaf groep 3 plannen wij één hele schooldag in.

Kinderen die in december 4 jaar worden zullen in januari, direct na de kerstvakantie, starten. In de decembermaand is het niet mogelijk om te komen wennen bij ons op school.

Kinderen die in juni, juli of augustus 4 jaar worden, zullen in het nieuwe schooljaar starten. Dit is in augustus/september van dat jaar. Er is voor deze leerlingen geen wenmoment mogelijk aan het einde van het schooljaar, vanwege wijzigingen in de groepssamenstelling.

Wij bieden alle (nieuwe) leerlingen de mogelijkheid om aan het begin van het schooljaar alvast kennis te maken met de nieuwe leerkracht en zijn/haar klas tijdens de inloopmiddag. Deze vindt plaats op de laatste vrijdag in de laatste vakantieweek van de zomervakantie.