Identiteit van ons kindcentrum

Ons kindcentrum werkt vanuit de kernwaarden en grondhouding van Lucas Onderwijs en Kinderopvang Morgen. Voor ons kindcentrum betekent dit dat wij verworvenheden uit de waarden van de westers christelijke traditie aanbieden, gecombineerd met kennis over andere religies en geloofsovertuigingen.

Interconfessioneel

We zijn een interconfessioneel kindcentrum, dat houdt in dat wij uitgaan van het gemeenschappelijke geloofsgoed van zowel de rooms-katholieke als protestants-christelijke traditie. Wij vieren de christelijke feesten (Kerst, Pasen, etc.), maar besteden ook aandacht aan andere tradities en feesten. Onze vieringen vinden voornamelijk in gezamenlijkheid plaats. Waar mogelijk betrekken we ook het kinderdagverblijf bij vieringen binnen het onderwijsdeel.

 

Levensbeschouwing met Trefwoord

Met 'Trefwoord' besteden wij binnen ons onderwijsdeel aandacht aan levensbeschouwing. Deze methode wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. ‘Trefwoord’ werkt aan de hand van pedagogisch verantwoorde thema’s, die hun oorsprong vinden in verhalen uit verschillende tradities en Bijbelverhalen. Wij verwachten van leerlingen dat zij deelnemen aan het gehele lesaanbod. Hier horen ook alle vieringen bij, zoals Kerst en Pasen. Is de viering tijdens de schooluren? Dan valt deze onder de onderwijstijd en is aanwezigheid verplicht. Is de viering daarbuiten, zoals het kerstdiner in de avond? Dan is aanwezigheid niet verplicht, maar wel zeer wenselijk.