Ouderparticipatie

Het opvoeden en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Regelmatige contacten en een goede communicatie vinden wij dan ook erg belangrijk. De betrokkenheid van ouders bij de kinderen en het kindcentrum heeft een positieve uitwerking op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Samen met u zetten we ons in voor alle kinderen. Daarnaast willen we graag dat ouders meedenken over het beleid van het kindcentrum.
Aan ons kindcentrum zijn een Medezeggenschapsraad (MR), Ouderraad (OR) en Oudercommissie (OC) verbonden. De Kindcentrumraad verbindt de MR en OC.

Kindcentrumraad

De algemene taken en bevoegdheden van de MR en OC zijn beschreven in de afzonderlijke reglementen van beide raden. De doelen van de Kindcentrumraad:


• Het integraal benaderen van vraagstukken
• Het bevorderen van de integrale cultuur
• Het bevorderen van integraal beleid
• Het beslechten van de kloof tussen onderwijs en kinderopvang
• Het efficiënt inzetten van ouders
• Het voorkomen van dubbele overlegvoering door de directie.

Contact

Heeft u vragen? Of zijn er onderwerpen die u graag besproken ziet in een van de vergaderingen, stuur dan een mail naar:

Natuurlijk kunt u de betrokken ouders ook in het kindcentrum benaderen.

 

Medezeggenschapsraad

Ouders willen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen in een goed opvoedingsklimaat. Voor ouders en leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Daarom heeft de wetgever bepaald dat de school een Medezeggenschapsraad moet hebben. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden en vergadert een paar keer per jaar. De oudergeleding laat zich voeden door haar achterban, dit zijn de ouders en de Ouderraad. De personeelsgeleding laat zich voeden door het team (onderwijsgevenden en niet-onderwijsgevenden), bijvoorbeeld door de teamvergaderingen.

Download hier het MR-regelement

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht. Elk besluit dat de directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De MR streeft ernaar om ouders zoveel mogelijk te informeren. 

Contact: mr@kcbuitenrijck.nl

MR-leden

In schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende leden:

 • Pia Lancée-Toledo; leerkracht groep 1-2A en 1-2C
 • Michelle van den Berg; leerkracht groep 7-8
 • Angela Pisters; leerkracht groep 3A
 • Marike van Dijk; moeder van Robin (groep 8) en Daniek (groep 6)
 • Mark Netten; vader van Sam (groep 3) en Luuk (groep 1-2)
 • Michel Snoeren; vader van Yinthe (groep 5) en Isabel (groep 1-2).

Notulen zijn op te vragen via mr@kcbuitenrijck.nl

 

Ouderraad

De Ouderraad is er voor u als ouder en heeft als doel het contact te bevorderen tussen ouders en het schoolteam.

Wat doet de Ouderraad?

De OR is een enthousiaste groep ouders die zelfstandig organiseert en het team helpt bij het organiseren van de vele leuke activiteiten en festiviteiten. Voor de verschillende activiteiten worden werkgroepen gevormd waarbij ook regelmatig de hulp van de andere ouders wordt gevraagd. Heeft u een vraag over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rondom het kindcentrum? Ook hiervoor kunt u bij de OR terecht. Wilt u een agendapunt aandragen voor een OR-overleg of heeft u een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar: or@kcbuitenrijck.nl

 

OR-leden schooljaar 2023-2024

 • Kim van Paassen; leerkracht groep 4B 
 • Larissa Postma; leerkracht groep 5A
 • Karima Schouwstra; moeder van Kai (groep 8)
 • Iris Draaisma; moeder Bob (groep 5) en Jim (groep 3)
 • Voyca Bronsgeest; moeder van Yindey (groep 3)
 • Angela Pruyn; moeder van Chloé (groep 1-2)
 • Lisa Hartnack; moeder van Mattes en Jonas (groep 1-2)
 • Laura van der Laan; moeder van Luka (groep 3)
 • Nancy Groeneveld; moeder van Sam (groep 3) en Luuk (groep 1-2).

 

Oudercommissie

De Oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van kinderen van de kinderopvang. De taken en bevoegdheden van de OC zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en het OC-reglement.

Wat doet de Oudercommissie?

De OC overlegt regelmatig met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De OC praat mee over alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de kinderopvang, bijvoorbeeld over: 

 • het pedagogisch plan
 • de Risico-Inventarisatie en Evaluatie Gezondheid en Veiligheid 
 • resultaten van de Verbetermeter (klanttevredenheid). 

Verder helpt de OC regelmatig om bijzondere activiteiten en festiviteiten voor de kinderen te organiseren. 

 

Door samen goede ideeën te ontwikkelen en krachten te bundelen kunnen er mooie resultaten geboekt worden. De OC hoopt dat andere ouders hun ervaringen en suggesties met de OC willen delen. Met deze gezamenlijke inspanning kan de OC bijdragen aan een professionele, veilige maar bovenal een fijne plek waar kinderen zich thuis voelen. Vragen en suggesties van ouders zijn welkom!

Contact: oc@kcbuitenrijck.nl

OC-leden

 • Darshana Kalloe, moeder van Liyan, Varanen (BSO) en Nikhil, Kameleons (KDV)
 • Richenna Amier, moeder van Maeson, Slangen (KDV) en Noé, Salamandertjes (KDV)
 • Robbert van Bronswijk, vader van Robin, Leguanen (BSO) en Rens, Varanen (BSO)
 • Susan van Nierop, moeder van Jelle, Slangen (BSO) en Joep, Kameleons (KDV)
 • Shailaya Harangi-Nanda, moeder van Aadhya, Kikkers (BSO), Disha, Hagedissen (KDV) en Saesha, Schildpadjes (KDV).