Onze visie, missie en pijlers

In onze visie staat de eigen regie van het kind centraal. Ieder kind kan daar zijn eigen buit halen, als het gaat om geluk, ontwikkeling en leerstof. Ook staat Kindcentrum BuitenRijck voor al datgene wat in de afgelopen jaren verzameld en geleerd is op het gebied van vernieuwend onderwijs.

Onze missie

Een reis vol mogelijkheden!

In ons kindcentrum mag je zijn, wie je bent. We creëren met elkaar een voedende, ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin samengewerkt wordt aan optimale talentontwikkeling en leerrendement voor alle kinderen. Kortom, een reis vol mogelijkheden voor iedereen!

 

Onze waarden

In ons kindcentrum werken wij vanuit de volgende waarden:

Vertrouwen

We hebben vertrouwen in kinderen, we geven hen het gevoel dat het gaat lukken. Je mag fouten maken, daar kun je van leren. Daarbij heeft ieder kind een eigen tempo en een eigen manier van ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen hierdoor zelfvertrouwen en er is voor hen ook ruimte om te ontdekken: wie ben ik en wat kan ik? We zien hierin een belangrijke rol voor onszelf als professionals om kinderen hierin goed te begeleiden. We vormen met elkaar een leercentrum, waarin ook wij als professionals met elkaar blijven leren. We hebben samen een rol in de ontwikkeling van het kind en vertrouwen erop dat iedereen wat bijdraagt vanuit zijn haar talent/achtergrond. Ook is vertrouwen onze basishouding naar ouders. Wij zijn aanspreekbaar en we doen wat we zeggen.

Veiligheid

Het is veilig op ons kindcentrum. Dit zien we als belangrijkste basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Veiligheid is onder meer zichtbaar in hoe we de omgeving hebben ingericht. Het is open en sfeervol en het biedt kinderen veiligheid, passend bij hun ontwikkelingsfase. We hechten veel waarde aan het creëren van een positief pedagogisch klimaat. Je mag bij ons jezelf zijn, uiteraard binnen de kaders die afgesproken zijn. Dit geldt ook voor de teamleden. We bieden duidelijkheid en werken als team samen. We zijn daarin open en eerlijk.

Gezien worden

Kinderen krijgen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn. Ieder kind hoort erbij en er is ruimte voor verschillen, want iedereen is belangrijk. Vragen die we stellen zijn: wie ben je en wat kan je? En wat kunnen wij betekenen om jou verder te helpen? We zetten in op talentontwikkeling en leerrendement voor ieder kind; wij willen daarin met elkaar als team iets betekenen. Als team van een kindcentrum kunnen wij kinderen in de opvangperiode, onder schooltijd én na schooltijd de vrijheid geven om mee te denken over het invullen van hun eigen leerproces. Hierin werken we samen met ouders.

Interesse/betrokkenheid

We stimuleren kinderen om te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. Kinderen ervaren dat zij ertoe doen en ook mee mogen doen. We geven ieder kind aandacht, we vragen door, we benoemen wat we zien en geven complimenten. Kortom, we zijn oprecht geïnteresseerd. Dit is ook onze houding naar elkaar in het team en in onze samenwerking met ouders en omgeving. We denken met elkaar mee en ondersteunen elkaar.

 

 

Drie pijlers

Onze gezamenlijke visie bestaat uit de drie pijlers: 

  • Invloed op je eigen koers
    Wij organiseren het leerproces zo, dat kinderen de ruimte hebben om, naast de reguliere doelen, ook eigen doelen en eigen keuzes te kunnen maken binnen het (onderwijs-)aanbod. Te denken valt aan: kindgesprekken en kindplannen. Kinderen krijgen zo de kans om naast de cognitieve doelen (gedifferentieerd aangeboden) ook creatieve, sociale, motorische en executieve vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast heeft de medewerker van ons kindcentrum ook invloed op zijn eigen koers. We maken graag gebruik van individuele kwaliteiten (o.a. creativiteit, sportiviteit) en zetten in op de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij ligt de focus op wat de individuele medewerker kan betekenen voor ons kindcentrum. 
  • In beweging
    Met in beweging worden meerdere facetten bedoeld: Doordat kinderen de mogelijkheid wordt geboden tot fysieke beweging is concentratie en ontspanning goed af te wisselen. Bewegen is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een kind. Hierbij vinden wij het ‘ervaren’ een belangrijk onderdeel voor het uitvoeren van al onze activiteiten. Te denken valt aan: excursies, lessen buiten en bewegend/spelend leren. Het team en ons aanbod zijn ook in beweging: zowel de medewerkers als het leerprogramma zijn continu in ontwikkeling. Door het inzetten van uitdagende ruimtes, ontwikkel- en leerpleinen met verschillende leerplekken wordt de lesruimte vergroot en creëren we een optimale leeromgeving. 
  • In gezamenlijkheid
    Samen met de ouders werken opvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van het individuele kind. Vanuit eenheid, betrokkenheid en enthousiasme dragen we met elkaar zorg voor gezamenlijke verantwoordelijkheden binnen ons kindcentrum. We zijn met elkaar betrokken en ons belangrijkste doel is dat we er met elkaar voor zorgen dat de kinderen op BuitenRijck zich veilig en prettig voelen. We leren van elkaar en benutten elkaars kwaliteiten vanuit een veilige en overzichtelijke omgeving. Er is één team met één visie die we in het dagelijks handelen uitdragen.