Ouderbijdrage


Home  >  Ouders  >  Ouderbijdrage

Voor onderwijs en kinderopvang gelden verschillende ouderbijdragen.

 

Ouderbijdrage onderwijs

Aan het begin van elk schooljaar stellen we de vrijwillige ouderbijdrage onderwijs vast. In de loop van het schooljaar komen hier in principe geen extra kosten bij. Ouders weten van tevoren welke kosten er worden gemaakt en waarom het kindcentrum de ouders vraagt om een vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

Het totale bedrag per kind voor de vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 is € 110,-.

Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende activiteiten:
€ 35,- Vieringen                                                              
€ 55,- Excursies (minimaal 4 maal per jaar)                    
€ 20,- Verbruikskosten tijdens niet-lesgebonden tijden                                                                    

Als uw kind na 1 januari 2019 op school komt, wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage aangepast.

Aangepaste bedragen voor tussentijdse instroom:
€ 50,- Instroom tussen 1 januari en 1 april 2019          
€ 30,- Instroom tussen 1 april en 1 juli 2019            

De vrijwillige ouderbijdrage vragen wij voor activiteiten/excursies die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Zonder uw bijdrage zijn deze activiteiten/excursies eenvoudigweg niet mogelijk!

Als u om financiële redenen de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen, neemt u dan contact op met de directie via telefoonnummer 070-2189960 of loop even binnen.

Rekeningnummer ouderbijdrage
U wordt vriendelijk verzocht het bedrag van € 110,- per kind vóór 1 november 2018 over te maken op ons rekeningnummer:

IBAN: NL64ABNA0570937140 t.n.v. Stichting Lucas Onderwijs- kc BuitenRijck te Rijswijk.
Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en zijn/haar groep.
Let op: u ontvangt van ons géén acceptgirokaart!

Met vriendelijke groet,

Adriella Klein Breteler-Lodder                 André Lourens
Penningmeester OR                               Directeur kc BuitenRijck


Uitleg diverse kostenposten:

Vieringen
Uit dit potje worden de onkosten van  grote vieringen betaald: Kinderboekenweek,  Sinterklaas, Kerst, Meester-/Juffendag/carnaval, Pasen, Koningsspelen en het Zomerfeest. Ook eenmalige vieringen zoals het trouwen van een leerkracht worden uit dit potje bekostigd.

Excursies
Het is ons streven bij elk thema een excursie te houden. Te denken valt aan boerderij ’t Geertje, Blijdorp, Gemeentemuseum, een dierenpark etc. Uit dit potje betalen we de kosten zoals entreegeld, maar ook het vervoer. Bij afstanden van meer dan 35 kilometer hebben we besloten voortaan gebruik te maken van busvervoer. Hier zal een groot gedeelte van de kosten in gaan zitten.

Verbruikskosten tijdens niet lesgebonden tijden
U als ouder betaalt geen kosten voor het overblijven en de pauzes. Wel worden tijdens deze tijden kosten gemaakt door de school voor materialen die zowel binnen als buiten worden gebruikt. Om deze (buitenspel)materialen te kunnen vervangen en/of aan te vullen is geld nodig. Ook de EHBO verbruiksmaterialen betalen we hieruit. 

Ouderbijdrage kinderopvang

Onze kinderopvang (kinderdagverblijf, voorschoolse- en buitenschoolse opvang) valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende ouders voor de kinderopvangkosten kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, het aantal uren dat u werkt en het aantal uren dat u per jaar van kinderopvang gebruik maakt.

De genoemde tarieven zijn bruto bedragen. Hiervan kunt u het bedrag van uw kinderopvangtoeslag nog aftrekken.

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 

De tarieven voor 2019 kunt u terugvinden in onze tarievenkrant. Online kunt u eenvoudig en snel berekenen wat u per maand netto betaalt voor uw kinderopvang met onze rekentool.

Algemeen